Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ENEA za I półrocze 2010 r.