Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEA za I kwartał 2010 r.