Raport bieżący nr 30/2010

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 20 kwietnia 2010 r.
Data: 22.04.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2010

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Działając na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2010 r.:

1.Skarb Państwa, posiadał 266.774.895 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 266.774.895 głosów, co stanowiło 73,25% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 60,43% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2.Vattenfall Aktiebolag, posiadał 82.395.573 akcje ENEA S.A., z których przysługiwały 82.395.573 głosy, co stanowiło 22,62% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 18,67% ogólnej liczby głosów w Spółce.