Raport bieżący nr 29/2010

Tytuł raportu: Informacja o wypłacie dywidendy
Data: 20.04.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., której treść została zgłoszona podczas obrad przez akcjonariusza - Skarb Państwa, ustalony został następujący sposób podziału zysku netto za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w kwocie 305.414.000,00 zł (słownie: trzysta pięć milionów czterysta czternaście tysięcy złotych):

1. 167.748.179,64 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 0,38 zł (słownie: trzydzieści osiem groszy) zysku na jedną akcję,

2. 309.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięć tysięcy złotych) na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ,

3. 137.356.820,36 zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych trzydzieści sześć groszy) na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 24 maja 2010 roku, a termin wypłaty dywidendy na 10 czerwca 2010 roku. Dywidendą objętych zostało 441.442.578 akcji ENEA S.A.