Raport bieżący nr 27/2010

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu ENEA S.A.
Data: 17.04.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie), Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2010 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w przedmiocie:

- odwołania Prezesa Zarządu ENEA S.A. VI kadencji p. Macieja Owczarka ze składu Zarządu ENEA S.A,.

- powołania z dniem 16 kwietnia 2010 r. p. Macieja Owczarka na stanowisko Prezesa Zarządu w Zarządzie ENEA S.A. VII kadencji,

- odwołania Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Strategii i Rozwoju VI kadencji - p. Marka Malinowskiego ze składu Zarządu ENEA S.A,.

- powołania z dniem 16 kwietnia 2010 r. p. Krzysztofa Zborowskiego na stanowisko Członka Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Zarządzie ENEA S.A. VII kadencji,

- odwołania Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Ekonomicznych VI kadencji - p. Sławomira Jankiewicza ze składu Zarządu ENEA S.A.,

- powołania z dniem 16 kwietnia 2010 r. p. Huberta Rozpędka na stanowisko Członka Zarządu ds. Ekonomicznych w Zarządzie ENEA S.A. VII kadencji,

- odwołania Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych VI kadencji - p. Tomasza Treidera ze składu Zarządu ENEA S.A. ,

- powołania z dniem 16 kwietnia 2010 r. p. Maksymiliana Górniaka na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych w Zarządzie ENEA S.A, VII kadencji,

- odwołania Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych VI kadencji - p. Piotra Koczorowskiego ze składu Zarządu ENEA S.A.

Informacje dotyczące pana Macieja Owczarka wymagane przez przepisy Rozporządzenia zostały podane w Raporcie Bieżącym nr 32/2009 w dniu 22 maja 2009 r. i odpowiadają stanowi na dzień przekazania niniejszego raportu.

Pan Hubert Rozpędek posiada wyższe wykształcenie, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, Wydział Zarządzania, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalizacja Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw.

Posiada następujące doświadczenie zawodowe :

od stycznia 2010 - COMPLEX S.A. z siedzibą w Łodzi, spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Dyrektor Finansowy Grupy Kapitałowej, Prezes Zarządu COMPLEX FINANCE Sp. z o.o.:

- wprowadzenie jednolitych standardów w obszarze rachunkowości i finansów w 11 spółkach Grupy Kapitałowej - podmioty działające w następujących krajach: Polska, Ukraina, Austria,

- restrukturyzacja w obszarze finansowym tj. koszty operacyjne, koszty finansowania działalności,

- stworzenie centrum usług wspólnych dla spółek z grupy kapitałowej - tj. rachunkowość, kadry i płace,

- optymalizacja struktury grupy kapitałowej - połączenia, akwizycje.

wrzesień 2004 do grudzień 2009 - TP TELTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, spółka z grupy kapitałowej TP S.A. - Członek Zarządu ds. Finansowych (CFO):

- restrukturyzacja spółki na zlecenie Zarządu TP S.A, w ramach koncepcji zmiany struktury grupy kapitałowej TP S.A. zakończona sukcesem,

- odpowiedzialny za relacje z udziałowcami,

- wprowadzenie procedur wewnętrznych oraz mechanizmów optymalizujących wykorzystanie zasobów spółki,

- przeprowadzenie zmiany struktury organizacyjnej oraz procesu wartościowania stanowisk pracy,

- wdrożenie z sukcesem nowego systemu ERP,

- dynamiczny rozwój spółki - wzrost przychodów o 77% 2007/2006 oraz znacząca poprawa wyników finansowych.

grudzień 2003 do grudzień 2004 - Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna S.A. z siedzibą w Radomiu, spółka z grupy kapitałowej TP S.A., pozostali znaczący akcjonariusze: Ericsson, Computerland, Mescomp - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych (CFO):

- przeprowadzenie restrukturyzacji spółki na zlecenie akcjonariuszy,

- odpowiedzialny za relacje z akcjonariuszami,

- restrukturyzacja organizacyjna - zmiana struktury organizacyjnej na prosprzedażową z proprodukcyjnej,

- wprowadzenie systemu kontroli kosztów oraz procesu budżetowania,

- przeprowadzenie audytu podatkowego, którego efektem było znaczące obniżenie podstawy opodatkowania CIT,

- restrukturyzacja zadłużenia - poprzez upadłość z możliwością zawarcia układu, negocjacje z wierzycielami (banki, dostawcy).

wrzesień 1998 do marzec 2004 - Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednie nazwy: AS MOTORS, 7BULLS.com), spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - ostatnie stanowisko: Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy:

- restrukturyzacja organizacyjna - optymalizacja poprzez stworzenie struktury holdingowej,

- restrukturyzacja finansowa spółki - m.in. konwersja zadłużenia na długoterminowe z częściowym umorzeniem zobowiązań, redukcja kosztów funkcjonowania spółki,

- strategia spółki i grupy - współtworzenie,

- budżet - nadzór przygotowania oraz kontrola wykonania,

- zarządzanie płynnością spółki,

- analiza efektywności inwestycji,

- zarządzanie ryzykiem kursowym i stóp procentowych,

- kontrola rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, windykacja należności,

- controlling oraz tworzenie i wdrażanie wewnętrznych procedur,

- współpraca z instytucjami finansowymi - bankami, biurami maklerskimi,

- odpowiedzialny za relacje inwestorskie, kontakty z GPW, KPWiG (KNF) oraz akcjonariuszami,

- uczestnictwo w procesie IPO oraz bieżącym przygotowaniu raportów dla KPWiG (KNF),

- współpraca z audytorem,

- sporządzanie bieżących raportów na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

wrzesień 1996 do wrzesień 1998 - STAR FOODS S.A. w Tomaszowie Mazowieckim - jeden z liderów na rynku słonych przekąsek, spółka z kapitałem greckim - Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych i Budżetowania:

- współtworzenie i kontrola wykonania budżetu spółki,

- badanie efektywności inwestycji,

- analiza kosztów procesu technologicznego - wdrożenie mechanizmów do rozliczania kosztów produkcji na poszczególne wyroby,

- analiza rentowności wyrobów,

- kalkulacje cen krajowych i eksportowych,

- systematyzowanie do postaci rachunkowości zarządczej danych ekonomiczno-finansowych,

- sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych.

Pan Hubert Rozpędek posiada licencję Ministerstwa Finansów na świadczenie usług z zakresu rachunkowości (nr 27667/01) oraz licencję II Stopnia z Ustawy o ochronie osób i mienia, która uprawnia do zasiadania w zarządzie spółki działającej w obszarze ochrony osób i mienia (nr 0069766). Jest absolwentem Studium Dyrektorów Finansowych - Zarządzanie Finansami Firmy organizowanego przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczpospolitej Polskiej - Centrum Prywatyzacji BiF. Ukończył różnorodne kursy i szkolenia z zakresu finansów i rachunkowości, przepisów podatkowych, obsługi programów użytkowych, finansowo-księgowych, zarządzania personelem.

Pan Hubert Rozpędek nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto pan Hubert Rozpędek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Krzysztof Zborowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Mechaniczno-Energetycznego - magister inżynier mechanik, specjalność - termoenergetyka.

Posiada następujące doświadczenie zawodowe:

- od 2008 - Elektrownia "Kozienice" S.A. - Członek Zarządu ds. Technicznych, Prezes Zarządu, Członek Zarządu ds. Technicznych,

- 2007 - 2008 - Elektrownia "Kozienice" S.A. - Dyrektor Techniczny, Pełnomocnik Zarządu ds. wdrożenia nowej organizacji Pionu ds. Ruchu

- 1985 - 2007 - Elektrownia "Kozienice" S.A - dyżurny inżynier ruchu

- 1983 -1985 - Elektrownia "Kozienice" - dyżurny kierownik bloków 200MW

- 1982 - Szkoła Podchorążych Rezerwy w Oleśnicy

- 1981 - Elektrownia "Kozienice" - referent techniczny (stażysta) pierwszy obchodowy bloków 200MW.

Praca za granicą:

- 1987 - 1988 Elektrim El. Bokaro Indie - kierownik ruchu i remontów bloków 2x65 MW

- 1989 - 1990 Aalborg Boilers El. Suez Egipt - inżynier rozruchu, kierownik bloków 4x20 MW

- 1993 - Abb Numberg Turbinen El. Khartoum Sudan - inżynier rozruchu, kierownik bloku 60 MW

- 1995 - Ansaldo Energia El. Assiut Egipt - dyrektor testów, kierownik bloku 450 MW

- 1997 - Ansaldo Energia El. Kozani Grecja - dyrektor testów, kierownik bloku 450 MW

- 1999 - Austrian Energy El. Plomin Chorwacja - kierownik rozruchu bloku 500 MW

- 2000 - Babcock Borsig Power El. Vasilikos Cypr - kierownik rozruchu bloku 120 MW

- 2004 - Turbomach S.A. Szwajcaria - kierownik rozruchu elektrowni CCPP w Starachowicach o mocy cieplnej 38 MWe i mocy elektrycznej 38 MWt.

Szkolenia:

-1978 - Szwajcaria Sulzer Brothers Ltd diagnostyka układów regulacji turbin

-1993 - Anglia Elektrownia Wilington "Plant Life Extensin" Modernizacje Elektrowni Węglowych

-1994 - Szkolenie ze zdanym egzaminem na Członka Rad Nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa

2004 - Bydgoszcz - kurs z zakresu kierowników ekip i akcji ratowniczych

Pan Krzysztof Zborowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto pan Krzysztof Zborowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Maksymilian Górniak - w roku 1997 ukończył wyższe studia prawnicze, uzyskując tytuł magistra prawa, na Uniwersytecie Śląskim. Po zakończonych studiach prawniczych odbył aplikację radcowską uzyskując uprawnienia radcy prawnego. Od roku 2004 - wspólnik w kancelarii radców prawnych. Kancelaria współpracuje głównie z podmiotami z sektora energetycznego i elektro-energetycznego oraz górniczego. Jako radca prawny uczestniczył w realizacji wielu znaczących przedsięwzięć w tych sektorach. Szczególnie ważnym polem jego działalności były zagadnienia związane z handlem energią. Posiada również doświadczenia w zarządzaniu dużymi podmiotami. W latach 2009/2010 był członkiem zarządu notowanej na GPW w Warszawie spółki ZPUE S.A.

Pan Maksymilian Górniak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto pan Maksymilian Górniak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.