Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ENEA za 2009r.