Raport bieżący nr 19/2010

Tytuł raportu: Zakończenie Okresu Stabilizacji
Data: 12.03.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2010

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Działając na podstawie art. 9 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, Zarząd ENEA S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 11 marca 2010 r. zakończył się Okres Stabilizacji w związku z ofertą globalną akcji Spółki i postanowieniami Umowy Plasowania zawartej pomiędzy Spółką, Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, Menedżerem Stabilizującym - Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Citigroup Global Markets Limited, Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A., UniCredit Bank Austria AG, UniCredit CAIB Poland S.A. i UniCredit CAIB Securities UK Limited z dnia 9 lutego 2010 roku, przedstawionej w dokumencie ofertowym (International Offering Circular) stanowiącym załącznik do raportu bieżącego Spółki nr 13/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. Zgodnie z definicją przedstawioną w dokumencie ofertowym, Okres Stabilizacji był okresem podczas którego Menedżer Stabilizujący mógł dokonać transakcji stabilizacyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W Okresie Stabilizacji nie zostały przeprowadzone przez Menedżera Stabilizującego żadne transakcje stabilizujące w odniesieniu do akcji Spółki.