Raport bieżący nr 17/2010

Tytuł raportu: Zawarcie przez Elektrownię Kozienice S.A. wieloletniej umowy na dostawy węgla energetycznego
Data: 05.03.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 4 marca 2010 r. Zarząd Elektrowni Kozienice S.A., podpisał z firmą Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. umowę wieloletnią na dostawę węgla energetycznego obowiązująca w okresie od 4 marca 2010 roku do 31 grudnia 2025 roku (Umowa). Umowa przewiduje rozpoczęcie dostaw od I kwartału 2011 roku, a szacunkowa wartość Umowy, obliczona wg cen dostaw w roku bieżącym, wynosi 10.432.000.000 złotych. Umowa przewiduje zawieranie umów rocznych określających szczegółowo: wolumen ilościowy, harmonogramy dostaw, ceny dostaw, kwestie związane z logistyką dostaw i rozliczeń dostaw w okresie obowiązywania Umowy. W umowie przewidziano dwuletni okres jej wypowiedzenia. Kary umowne za nieodebranie i niedostarczenie wolumenu ilościowego węgla wynikającego z harmonogramu dostaw przewidziane zostały w wysokości 20% wartości nieodebranego lub niedostarczonego węgla, z tym, że każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.