Raport bieżący nr 18/2010

Tytuł raportu: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Data: 05.03.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 5 marca 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia odpowiednio przeglądów i badań wyszczególnionych poniżej śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych ENEA S.A.:

- przegląd jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych ENEA S.A. sporządzonych na dzień 31.03.2010 r., 30.06.2010 r. i na dzień 30.09.2010 r. według MSSF wraz z dokonaniem tłumaczenia sprawozdań i raportów z przeglądu na język angielski,

- badanie jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego ENEA S.A. sporządzonych na dzień 31.12.2010 r. według MSSF wraz z dokonaniem tłumaczenia sprawozdań, raportów i opinii z badania na język angielski,

- przegląd pakietów konsolidacyjnych kluczowych spółek zależnych ENEA S.A, sporządzonych na dzień 31.03.2010 r., 30.06.2010 r. i na dzień 30.09.2010 r. oraz badanie sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2010 r. wraz z pakietami konsolidacyjnymi.

Wybrany podmiot to spółka DELOITTE Audyt Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa. Ww. podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów od dnia 7.02.1995r., pod nr ewidencyjnym 73.

Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie przeprowadzenia odpowiednio przeglądów i badań śródrocznych oraz rocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2009.

Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zawarta zostanie na czas wykonania przedmiotu umowy.

Wybór biegłego rewidenta dokonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w tym z uwzględnieniem § 1 ust. 2 Zarządzenia nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29.09.2008 roku w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki.