Raport bieżący nr 14/2010

Tytuł raportu: Zawiadomienie o zbyciu przez Skarb Państwa 16,05% akcji ENEA S.A.
Data: 16.02.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2010

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając zgodnie z Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Emitent informuje, że w dniu 15.02.2010 r. powziął informację następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439, ze zm.) niniejszym zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2010 r. Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa (Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Polska) ("Skarb Państwa") zbył 70.851.533 akcje zwykłe o wartości nominalnej 1 zł każda spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), stanowiące 16,05% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 70.851.533 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 16.05% ogólnej liczby głosów.

Po opisanej powyżej sprzedaży Skarb Państwa posiada 266.774.895 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda Spółki reprezentujących 60,43% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 266.774.895 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 60,43% ogólnej liczby głosów, z czego (i) 225.135.940 akcji stanowią akcje na okaziciela serii A reprezentujące 51,00% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 225.135.940 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki reprezentujących 51,00% ogólnej liczby głosów, a (ii) 41.638.955 stanowią akcje imienne serii B reprezentujące 9,43% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 41.638.955 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki reprezentujących 9,43% ogólnej liczby głosów.

Przed opisaną powyżej sprzedażą Skarb Państwa posiadał 337.626.428 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda Spółki stanowiących 76.48% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 337.626.428 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 76,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego (i) 295.987.473 akcji stanowiły akcje na okaziciela serii A reprezentujące 67,05% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 295.987.473 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki reprezentujących 67,05% ogólnej liczby głosów, a (ii) 41.638.955 stanowiły akcje imienne serii B reprezentujące 9,43% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 41.638.955 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki reprezentujących 9,43% ogólnej liczby głosów."