Raport bieżący nr 12/2010

Tytuł raportu: Przekazanie informacji poufnej – zawarcie istotnej umowy
Data: 10.02.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 185 poz. 1439), Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż zgodnie z postanowieniami umowy plasowania (placement agreement) z dnia 9 lutego 2010 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, Spółką i Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Citigroup Global Markets Limited, UniCredit CAIB Poland S.A., Unicredit CAIB Securities UK Limited, Unicredit Bank Austria AG oraz Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. ("Menedżerowie"), każdy Menedżer z osobna zobowiązał się do podjęcia działań zmierzających do znalezienia nabywców na akcje Spółki oferowane do sprzedaży przez Ministra Skarbu Państwa.

Ostateczna cena sprzedaży 16,05% akcji, tj. 70.851.533 akcji zwykłych Spółki została ustalona na 16,00 zł za akcję.

Niniejszy materiał nie stanowi zaproszenia ani oferty sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych.

Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, "Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe opisane w niniejszym materiale nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani nie są oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie niniejszego materiału w niektórych państwach może być zabronione. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do dystrybucji poza terytorium Polski.