Raport bieżący nr 13/2010

Tytuł raportu: Informacja o udostępnieniu międzynarodowego dokumentu ofertowego (International Offering Circular)
Data: 10.02.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2010

Informacja o udostępnieniu międzynarodowego dokumentu ofertowego (International Offering Circular)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 185 poz. 1439) i w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr: 11/2010 z dnia 30 stycznia 2010, Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 lutego 2010 roku, Spółka udostępniła wybranym inwestorom instytucjonalnym ostateczną wersję międzynarodowego dokumentu ofertowego (International Offering Circular), którego tłumaczenie na język polski stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Niniejszy materiał nie stanowi zaproszenia ani oferty sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych.

Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, "Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe opisane w niniejszym materiale nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani nie są oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie niniejszego materiału w niektórych państwach może być zabronione. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do dystrybucji poza terytorium Polski.