Raport bieżący nr 9/2010

Tytuł raportu: Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych
Data: 28.01.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2010

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 stycznia 2010 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Emitenta nt. transakcji dokonanej na akcjach ENEA S.A.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Członek Radny Nadzorczej Emitenta nabył:

- 200 sztuk akcji ENEA SA po cenie 14,22 zł za akcję na sesji giełdowej zwykłej w dniu 17.02.2009 roku,

- 100 sztuk akcji ENEA SA po cenie 13,50 zł za akcję na sesji giełdowej zwykłej w dniu 18.02.2009 roku,

Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.