Raport bieżący nr 8/2010

Tytuł raportu: Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą mającą dostęp do informacji poufnych
Data: 27.01.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2010

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2010 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) zawiadomienie od Członka Zarządu Emitenta nt. transakcji dokonanej przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy.

Zgodnie z treścią zawiadomienia osoba dokonująca transakcji nabyła:

- 748 sztuk akcji ENEA SA po cenie 23,45 zł za akcję na sesji giełdowej zwykłej w dniu 28.09.2009 roku,

- 200 sztuk akcji ENEA SA po cenie 23,40 zł za akcję na sesji giełdowej zwykłej w dniu 28.09.2009 roku,

Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.