Raport bieżący nr 5/2010

Tytuł raportu: Zastosowanie nowej metodologii wynagradzania kapitału zaangażowanego w działalność sieciową
Data: 14.01.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2010

Zastosowanie nowej metodologii wynagradzania kapitału zaangażowanego w działalność sieciową

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Działając na podstawie Art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 185 poz. 1439 z poz. zm.), Zarząd spółki ENEA S.A., w związku z otrzymaną w dniu 14 stycznia 2010 roku informacją od spółki zależnej ENEA Operator Sp. z o.o. oraz w związku z zatwierdzeniem taryfy na 2010 rok dla usług dystrybucji energii elektrycznej świadczonych przez ENEA Operator Sp. z o.o. na podstawie decyzji Prezesa URE z dnia 23 grudnia 2009 roku (o której mowa w raporcie bieżącym nr 63/2009 opublikowanym w dniu 28 grudnia 2009 roku), informuje, że powyższa taryfa została obliczona i zatwierdzona zgodnie z nową metodologią wynagradzania kapitału zaangażowanego w działalność sieciową opracowaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Metodologia ta została opisana bardziej szczegółowo w załączniku do niniejszego raportu.

W związku z zastosowaniem nowej metodologii, uległy zmianie różne elementy przychodu regulowanego (ujęte w załączniku do niniejszego raportu), takie jak na przykład: wartość regulacyjna aktywów (WRA) do wyznaczenia kwoty zwrotu z kapitału, współczynnik udziału WRA podlegającego wynagradzaniu, poziom średnioważonej stopy zwrotu z kapitału (WACC), kwota zwrotu z kapitału oraz przychód regulowany.

Informacje dotyczące zasad wyliczania WRA, zwrotu z zaangażowanego kapitału, WACC oraz innych ważnych elementów ustalania taryf dla usług dystrybucji energii elektrycznej, publikowane są corocznie w opracowaniach Urzędu Regulacji Energetyki, dostępnych na stronie www.ure.gov.pl. W szczególności wytyczne regulatora dotyczące kalkulacji taryf na rok 2010, wraz z opisem nowej metody ustalania wartości regulacyjnej aktywów i zwrotu z zaangażowanego kapitału, według stanu z dnia 14 stycznia 2010 roku, można pobrać ze strony:

http://www.ure.gov.pl/portal/pdb/491/3365/Nowe_zalozenia_do_kalkulacji_taryf_OSD.html

Niniejszy materiał nie stanowi zaproszenia ani oferty sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych.

Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, "Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe opisane w niniejszym materiale nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani nie są oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie niniejszego materiału w niektórych państwach może być zabronione. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do dystrybucji poza terytorium Polski.