Raport bieżący nr 4/2010

Tytuł raportu: Zawarcie umowy o współpracę ze Skarbem Państwa
Data: 13.01.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 13 stycznia 2010 roku podpisał z akcjonariuszem – Skarbem Państwa umowę o współpracy ("Umowa"). Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy i uczestnictwa Spółki w procesie zbycia przez Skarb Państwa pakietu mniejszościowego akcji Spółki kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym. Umowa zawarta została w celu umożliwienia sporządzenia międzynarodowego dokumentu ofertowego (tzw. International Offering Circular).

Niniejszy materiał nie stanowi zaproszenia, ani oferty sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych.

Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, "Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe opisane w niniejszym materiale nie zostały, ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani nie są oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie niniejszego materiału w niektórych państwach może być zabronione. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do dystrybucji poza terytorium Polski