Raport bieżący nr 63/2009

Tytuł raportu: Zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy na 2010 rok dla usług dystrybucji energii elektrycznej świadczonych przez ENEA Operator Sp. z o.o.
Data: 28.12.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 63/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2009 r. Emitent powziął informację o wydaniu przez Prezesa URE decyzji z dnia 23 grudnia 2009 r. zatwierdzającej taryfę na 2010 rok dla usług dystrybucji energii elektrycznej świadczonych przez ENEA Operator Sp. z o.o. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowa taryfa może wejść w życie, nie wcześniej niż 14 dni po publikacji przez Prezesa URE ww. decyzji, która miała miejsce w Biuletynie Branżowym URE nr 107/2009 (790) z dnia 23 grudnia 2009 r. Biuletyny Branżowe URE dostępne są na stronie internetowej Urzędu URE: www.ure.gov.pl