Raport bieżący nr 62/2009

Tytuł raportu: Planowane zmiany w Statucie Spółki
Data: 11.12.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 62/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka") przedstawia zestawienie planowanych zmian w Statucie Spółki :

W § 5 dodaje się pkt. od 52 do 54 w brzmieniu:

"52. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z

53. Stosunki Międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z

54. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z"

W § 29 ust. 5 zwrot "401 § 1" zastępuje się zwrotem "400 § 3"

§ 29 ust 5 – treść dotychczasowa

"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia"

§ 29 ust 5 – treść proponowana

"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia"

W § 31 ust. 1 zwrot "400 § 2" zastępuje się zwrotem "400 § 1"

§ 31 ust. 1 – treść dotychczasowa

"Skarb Państwa, tak długo, jak pozostaje akcjonariuszem Spółki, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, może żądać stosownie do art. 400 § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Skarb Państwa składa takie żądanie na piśmie Zarządowi, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia."

§ 31 ust. 1 – treść proponowana

"Skarb Państwa, tak długo, jak pozostaje akcjonariuszem Spółki, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, może żądać stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Skarb Państwa składa takie żądanie na piśmie Zarządowi, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia."