Raport bieżący nr 58/2009

Tytuł raportu: Informacja nt. obrotów realizowanych na podstawie ramowej umowy sprzedaży energii elektrycznej
Data: 26.11.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 58/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2009 z dnia 5 marca 2009 roku, w którym Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informował o zawarciu z Elektrownią Kozienice S.A. ramowej umowy sprzedaży energii elektrycznej Emitent informuje, iż w wyniku podpisania w dniu 26 listopada 2009 r. przez Zarząd Elektrowni Kozienice S.A. porozumienia transakcyjnego nr 6, łączna wartość porozumień transakcyjnych zawartych w ramach realizacji tej umowy wyniosła w okresie od 5 marca 2009 roku do 26 listopada 2009 roku ok. 978.000 tys. złotych, osiągając tym samym wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Zawarte w ww. okresie porozumienia transakcyjne obejmują sprzedaż energii elektrycznej w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Wartość ww. porozumienia transakcyjnego nr 6 z dnia 26 listopada 2009 r. wynosi ok 263.000 tys. złotych.

Umowa ramowa sprzedaży energii elektrycznej umożliwia jej stronom zawieranie porozumień transakcyjnych na zakup i sprzedaż energii elektrycznej dla dowolnych okresów czasu w zależności od zapotrzebowania. Ramowa umowa sprzedaży energii elektrycznej reguluje wszystkie kwestie formalne związane z jej realizacją z wyjątkiem zakontraktowanej ilości oraz ceny energii. Ilość oraz jednostkowe ceny energii uzgadniane są pomiędzy stronami umowy ramowej na podstawie porozumień transakcyjnych dokonywanych w poszczególnych okresach handlowych. Cena energii elektrycznej to składowa wielu czynników, na które Emitent nie ma wpływu. W związku z powyższym szacunkowa wartość umowy ramowej może w perspektywie czasowej ulec znacznym odchyleniom. Powyższe przesłanki oraz doświadczenia Emitenta z realizacji ramowej umowy sprzedaży energii w okresie marzec – listopad 2009 r. wykluczają możliwość rzetelnego szacowania jej wartości w długiej perspektywie czasowej. W związku z powyższym Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o łącznej wartości zawartych porozumień transakcyjnych w momencie osiągnięcia lub przekroczenia progu 10% kapitałów własnych Emitenta.