Raport bieżący nr 56/2009

Tytuł raportu: Rejestracja zmian Statutu Spółki
Data: 14.10.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 56/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 13 października 2009 r., otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie dokonania, w dniu 5 października 2009 r., zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w zakresie Statutu Spółki. Rejestracja związana jest z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 lipca 2009 r. Uchwały nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Treść zmian:

1. w § 5:

a) Zmieniono brzmienie pkt 34 i zwrot: "Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z)", zastąpiono zwrotem "Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)"

b) Dodano pkt 51 o treści: "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)"

2. w § 11 – dodano ust. 5 o treści:

"5. Zarząd może:

1. odbywać posiedzenia i podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie i równoczesne porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków,

2. podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach o tej samej treści, przy czym podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego sporządzenia jej uzasadnienia oraz przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu wraz z uzasadnieniem.".