Raport bieżący nr 55/2009

Tytuł raportu: Zawiadomienie o informacjach udzielonych akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem
Data: 25.09.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 55/2009

Zawiadomienie o informacjach udzielonych akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu listę informacji udzielonych akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych. Informacje zostały udzielone w związku z zakończonym procesem badania stanu przedsiębiorstwa Spółki oraz jej podmiotów zależnych przez RWE AG, z siedzibą w Essen, Niemcy, prowadzonym na prośbę jednego z jej akcjonariuszy – Skarbu Państwa, w ramach planowanej prywatyzacji Spółki.

Z uwagi na zakres informacji zawartych w dokumentach źródłowych przekazanych w trakcie procesu badania stanu przedsiębiorstwa Spółki oraz jej podmiotów zależnych, Spółka prezentuje w trybie raportu bieżącego załączoną listę. Akcjonariusze mogą zapoznać się z treścią dokumentów źródłowych bezpośrednio, po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności. Akcjonariusze mogą skorzystać z powyższego uprawnienia, o ile złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych tych akcjonariuszy, potwierdzające własność akcji Spółki i stwierdzające liczbę zdeponowanych na ww. rachunkach akcji [oraz nie odbiorą tych świadectw przez zakończeniem badania dokumentów]. Świadectwa depozytowe powinny zostać złożone w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11 (pok. 203), w godzinach 7:30-15:30, co najmniej na jeden dzień roboczy przed terminem udostępnienia dokumentów. Dokumenty będą udostępniane akcjonariuszom w okresie od 5 do 23 października br. w data room utworzonym w tym celu w hotelu EDISON w Baranowie, 62-081 Przeźmierowo, w godzinach od 8:00 do 22:00.