Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Raport bieżący nr 53/2009

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 17.09.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 53/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 17 września 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie odwołania Pana Marcina Bruszewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Przyczyny odwołania ww. osoby z pełnionej funkcji nie zostały podane.

Ponadto Zarząd Enea S.A. informuje, że w dniu 17 września 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie powołania Pana Michała Kowalewskiego w skład Rady Nadzorczej, na VII wspólną kadencję.

Pan Michał Kowalewski ma 34 lata, posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aktualnie jest doktorantem Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych i projektowych zdobyte w spółkach prawa handlowego lub innych organizacjach gospodarczych, gdzie pełnił m.in. obowiązki Dyrektora Operacyjnego oraz zajmował inne stanowiska kierownicze. Był również wykładowcą Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach. Obecnie jest zatrudniony w Departamencie Nieruchomości Instytucji Państwowych i Pakietów Mniejszościowych w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Pan Michał Kowalewski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Kowalewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.