Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ENEA za I półrocze 2009 r.