Raport bieżący nr 47/2009

Tytuł raportu: Zbycie akcji własnych
Data: 11.08.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 47/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] Zarząd ENEA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2009 r. nastąpiło rozliczenie transakcji zbycia przez Spółkę akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł, w wyniku czego Emitent zbył 1 129 608 akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 19,90 zł za akcję. Liczba sprzedanych akcji stanowi 0,26 % kapitału zakładowego i daje 1 129 608 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,26 % głosów na walnym zgromadzeniu. Po dokonaniu ww. transakcji Emitent nie posiada akcji własnych.

W związku z ofertą publiczną akcji serii C przeprowadzoną w listopadzie 2008 roku, Główny Menedżer Oferty, działając jako Menedżer Stabilizujący nabył na GPW prawa do akcji oferowanych Spółki w celu stabilizacji ich kursu giełdowego. Szczegółowy opis powyższej umowy subemisji oraz opcji stabilizacyjnej został przedstawiony w prospekcie emisyjnym Spółki opublikowanym w dniu 23 października 2008 r. (z późniejszymi zmianami), zaś przebieg oraz wyniki wykonania opcji stabilizacyjnej prezentowane były w raportach bieżących. Transakcje nabycia PDA nastąpiły w okresie 30 dni od daty rozpoczęcia notowań PDA na GPW tj. do dnia 16 grudnia 2008r., po cenie nie wyższej niż cena emisyjna. Zgodnie z umową subemisji, w ramach wykonania opcji stabilizacyjnej Menedżer Stabilizujący sprzedał Spółce 1 129 608 praw do akcji własnych, które ENEA S.A., zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10.10.2008r., nabyła w celu ich umorzenia.

W tym miejscu Emitent pragnie podkreślić, iż podstawowym celem jaki przyświecał dokonywanym transakcjom, była stabilizacja kursu praw do akcji Spółki, a nie umorzenie nabytych akcji (po uprzedniej rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego). Wskazać przy tym należy, że określony w uchwale cel w postaci umorzenia akcji nabytych w ramach stabilizacji ich kursu, wynikał z nieistnienia w chwili podejmowania przedmiotowej uchwały, odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających Spółce wyzbycie się akcji własnych w sposób bardziej uwzględniający jej interesy. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż umarzanie akcji nabytych przez spółkę w ramach stabilizacji kursu odbywającej się przy okazji przeprowadzania oferty publicznej tych akcji, nie jest z punktu widzenia interesów spółki rozwiązaniem optymalnym.

Biorąc pod uwagę powyższe, uznać zatem należy, iż kierując się dobrze pojętym interesem Spółki oraz uwzględniając w tym zakresie stanowisko doktryny prawa sprzedaż tych akcji jest uzasadniona.

Celem sprzedaży akcji własnych nabytych w ramach opcji stabilizacyjnych jest pozyskanie środków finansowych w związku z przyspieszeniem inwestycji w odnawialne źródła energii m.in. dotyczące biomasy i energii odnawialnej. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego kapitał pozyskany w ramach oferty publicznej ma zostać przeznaczony na inwestycje, m.in. na budowę dwóch nowoczesnych bloków energetycznych w Kozienicach, kogenerację, czyli wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego przy współspalaniu jednego paliwa pierwotnego oraz inwestycje w odnawialne źródła energii. W odniesieniu do inwestycji w bloki energetyczne środki na jej realizację zostały zabezpieczone. Jednocześnie bezpośrednio po przeprowadzeniu oferty publicznej Emitent rozpoczął proces zakupu udziałów i aktywów w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej. Na skutek zmiany sytuacji rynkowej Emitent postanowił jednak przyspieszyć, planowane pierwotnie w terminie późniejszym, inwestycje w odnawialne źródła energii. Sprzedaż akcji własnych umożliwia Emitentowi szybkie uruchomienie środków finansowych oraz pozyskanie dodatkowego kapitału potrzebnego do realizacji planów w tym zakresie.