Raport bieżący nr 42/2009

Tytuł raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data: 09.07.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 42/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 29 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31 lipca 2009 roku, o godzinie 11: 00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ENEA S.A.

6.Wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia, wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki, Zarząd ENEA S.A. przedstawia treść proponowanych zmian:

1.w § 5 zmienia się pkt 34. Wykreśla się: "pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z)", wpisuje się: "Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)",

2.w § 5 dodaje się pkt 51: "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)"

3.w § 11 dodaje się ust. 5 o treści:

"5. Zarząd może:

1)odbywać posiedzenia i podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie i równoczesne porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków,

2)podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach o tej samej treści, przy czym podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego sporządzenia jej uzasadnienia oraz przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu wraz z uzasadnieniem."

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze Spółki posiadający akcje zdematerializowane będą uprawnieni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o ile złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych tych akcjonariuszy potwierdzające własność akcji Spółki, stwierdzające liczbę zdeponowanych na ww. rachunkach akcji i nie odbiorą tych świadectw przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ww. akcje powinny zostać zablokowane na rachunkach papierów wartościowych do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe powinny zostać złożone w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11 (pok. 203), w godzinach 730-1530, co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ostateczny termin składania świadectw depozytowych to 24 lipca 2009 r. godzina 14:00.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.