Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Raport bieżący nr 38/2009

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 30 czerwca 2009 roku wraz z informacją o wypłacie dywidendy
Data: 01.07.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 38/2009

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

w dniu 30 czerwca 2009 roku wraz z informacją o wypłacie dywidendy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 5 oraz § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 30 czerwca 2009 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

Jednocześnie Zarząd spółki ENEA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, zaś do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., której treść została zgłoszona podczas obrad przez akcjonariusza Skarb Państwa, ustalony został następujący sposób podziału zysku netto za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. w kwocie 203.785.000,00 zł (słownie złotych: dwieście trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy):

1.203.063.585,88 zł (słownie: dwieście trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczono na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 0,46 zł (czterdzieści sześć groszy) zysku netto na jedną akcję, przy czym dywidendą zostały objęte wszystkie (tj. 441.442.578) akcje Spółki,

2.306.000,00 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy złotych) przeznaczono na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

3.415.414,12 zł (czterysta piętnaście tysięcy czterysta czternaście złotych dwanaście groszy) przeznaczono na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło również dzień dywidendy na 13 sierpnia 2009 roku, a termin wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2009 roku.