Raport bieżący nr 33/2009

Tytuł raportu: Korekta raportu bieżącego nr 33/2009 dotyczącego projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
Data: 25.06.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2009

Korekta raportu bieżącego nr 33/2009 dotyczącego projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż w celu usunięcia omyłek redakcyjnych w projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 roku przekazuje niniejszym korektę raportu bieżącego nr 33/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.

 

Poprawki redakcyjne dotyczą następujących projektów:

 

Projekt uchwały nr 30

 

Było:

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panów:

1.p. Tadeusz Dachowski,

2.p. Piotr Balcerowski,

3.p. Mieczysław Pluciński."

 

Jest:

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panów:

1.p. Tadeusz Dachowski,

2.p. Paweł Balcerowski,

3.p. Mieczysław Pluciński."

 

Projekt uchwały nr 37

 

Było:

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ………."

 

Jest:

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w trybie § 22 ust. 5 Statutu Spółki jako członka niezależnego Pana/Panią ………."

 

Ponadto Emitent informuje, iż projekt uchwały nr 38 został anulowany, ponieważ pierwotnie został on zamieszczony w wyniku omyłkowego powtórzenia projektu uchwały nr 37.

 

W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 33/2009 pozostaje bez zmian.

 

Jednocześnie Emitent przekazuje w załączeniu treść wszystkich projektów uchwał z uwzględnieniem ww. zmian.