Raport bieżący nr 31/2009

Tytuł raportu: Korekta raportu bieżącego nr 31/2009 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data: 04.06.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż zmianie uległa treść punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 roku, o godzinie 11:00, w Warszawie, Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa.

Zgodnie z treścią Monitora Sądowego i Gospodarczego nr 97/2009 z dnia 20.05.2009r. poz. 6335 (str. 31) było:

"12. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na VII kadencję."

Zgodnie z treścią Monitora Sądowego i Gospodarczego nr 108/2009 z dnia 04.06.2009r. poz. 7327 (str. 13) jest:

"12. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na VII kadencję, w tym członków Rady Nadzorczej spełniających warunki określone w § 22 ust. 5 Statutu ENEA S.A."

W związku z powyższym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawia się następująco:

"Porządek obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

6.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

7.Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

8.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

10.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

11.Powzięcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej VII kadencji.

12.Powołanie Członków Rady Nadzorczej na VII kadencję, w tym członków Rady Nadzorczej spełniających warunki określone w § 22 ust. 5 Statutu ENEA S.A.

13.Wolne wnioski.

14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 31/2009 pozostaje bez zmian.