Raport bieżący nr 31/2009

Tytuł raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data: 21.05.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 29 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 roku, o godzinie 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

10.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

11.Powzięcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej VII kadencji.

12.Powołanie Członków Rady Nadzorczej na VII kadencję.

13.Wolne wnioski.

14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze Spółki posiadający akcje zdematerializowane będą uprawnieni do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o ile złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych tych akcjonariuszy potwierdzające własność akcji Spółki, stwierdzające liczbę zdeponowanych na ww. rachunkach akcji i nie odbiorą tych świadectw przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ww. akcje powinny zostać zablokowane na rachunkach papierów wartościowych do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe powinny zostać złożone w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11 (pok. 203), w godzinach 7:30-15:30, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ostateczny termin składania świadectw depozytowych to 23 czerwca 2009 r. godzina 14:00.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.