Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ENEA za 2008r.