Raport bieżący nr 25/2009

Tytuł raportu: Wybór biegłego rewidenta do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok
Data: 27.03.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 5 ust 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 26 marca 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia:

- przeglądów jednostkowego sprawozdania ENEA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ENEA sporządzonych na dzień 31.03.2009r., 30.06.2009r. i na dzień 30.09.2009r. według MSSF wraz z tłumaczeniem na język angielski,

- badania jednostkowego sprawozdania ENEA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ENEA sporządzonego na dzień 31.12.2009r. według MSSF wraz z tłumaczeniem na język angielski.

Wybrany podmiot to spółka DELOITTE Audyt Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań. Ww. podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, z dnia 7.02.1995r., pod nr ewidencyjnym 73.

Emitent nie korzystał wcześniej z usług wybranego podmiotu.

Zarząd Emitenta został upoważniony do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego na czas wykonania przedmiotu umowy.

Wybór biegłego rewidenta dokonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w tym z uwzględnieniem § 1 ust. 2 Zarządzenia nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29.09.2008 roku w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza ENEA S.A.