Raport bieżący nr 23/2009

Tytuł raportu: Podpisanie aneksu do umowy dystrybucji energii elektrycznej
Data: 26.03.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 marca 2009 r. pomiędzy ENEA S.A. a ENEA Operator Sp. z o.o. (ENEA Operator) zawarty został aneks (Aneks) do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2007 r. (Umowa), na mocy którego Umowa przedłużona została do dnia 30 czerwca 2009 r. W Aneksie strony zobowiązały się jednocześnie do zawarcia nowej umowy o dalsze świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Jednocześnie warunki Umowy dostosowane zostały do aktualnego stanu prawnego i faktycznego. Podpisanie Aneksu jest konsekwencją zatwierdzenia w dniu 15 stycznia 2009 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) nowej taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej dla ENEA Operator, która obowiązuje w okresie od 30 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. (o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r.). Aneks reguluje również kwestię związaną z Komunikatem Prezesa URE z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2009. Ponadto Aneks określa planowaną wartość świadczonych w II kwartale 2009 r. przez ENEA Operator usług dystrybucji energii elektrycznej odbiorcom przyłączonym do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator, którzy posiadają zawarte umowy kompleksowe z Emitentem w wysokości 541.902 tys. zł netto.

Na skutek zawarcia ww. Aneksu łączna wartość obrotów realizowanych pomiędzy Emitentem, a ENEA Operator na podstawie umów zawartych w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania obowiązków informacyjnych, tj. 12 listopada 2008 r. do dnia zawarcia Aneksu, wraz z uwzględnieniem kwot wskazanych w preliminarzu określonym w Aneksie (jakie mają być zrealizowane do dnia 30 czerwca 2009 r.) wynosi ok. 1.035.800 tys. zł. Spośród ww. umów największa wartość obrotów realizowana będzie w oparciu o preliminarz płatności za usługi dystrybucji określony w Aneksie.

Łączna wartość ww. obrotów pomiędzy Emitentem, a ENEA Operator przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.