Raport bieżący nr 24/2009

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu ENEA S.A.
Data: 26.03.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 5 ust 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 26 marca Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały o odwołaniu Pana Pawła Mortasa ze stanowiska Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ds. Handlowych ENEA S.A. – Pana Marka Hermacha z pełnionych przez nich funkcji oraz podjęła uchwałę o tymczasowym powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu ENEA S.A. Panu Piotrowi Koczorowskiemu, pełniącemu dotychczas funkcję członka Zarządu ENEA S.A. Rada Nadzorcza ENEA S.A. nie podała przyczyn odwołania ww. członków Zarządu Emitenta.

Rada Nadzorcza wszczęła jednocześnie postępowania kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu ENEA S.A. i Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych.