Raport bieżący nr 22/2009

Tytuł raportu: Informacja o naruszaniu zasady Dobrych Praktyk
Data: 17.03.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2009

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że stan faktyczny istniejący w Spółce w dniu przekazania niniejszego raportu powoduje naruszenie następującej zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW:

Zasada nr 6 części III:

"Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu."

Intencją Zarządu Spółki było przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego i w związku z powyższym rekomendował Akcjonariuszom powołanie dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 25 lutego 2009 r., w którego porządku obrad znajdował się m.in. punkt dotyczący powołania nowych członków Rady Nadzorczej, powołało do jej składu jedynie jednego członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności, wskazane w treści ww. zasady ładu korporacyjnego i w chwili obecnej jedynie jeden członek spośród członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.

Ewentualne przywrócenie stosowania zasady części III pkt 6 Dobrych Praktyk uzależnione jest od podjęcia decyzji przez Akcjonariuszy działających jako Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy