Raport bieżący nr 21/2009

Tytuł raportu: Sprostowanie omyłki pisarskiej w Statucie Spółki
Data: 10.03.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2009

Sprostowanie omyłki pisarskiej w Statucie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 9 marca 2009 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki związane jest z usunięciem błędnego odwołania w treści § 34 Statutu Spółki.

Było:

§ 34

Wnioski w sprawach wskazanych w § 33 ust. 1, w przypadku wnoszenia ich przez Zarząd, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. W przypadku wniosków wnoszonych przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza sporządza ich uzasadnienie. W przypadku wniosków zgłoszonych przez inne podmioty bez uzasadnienia, Zarząd i Rada Nadzorcza sporządzają pisemną opinię. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt 1.

Jest:

§ 34

Wnioski w sprawach wskazanych w § 33, w przypadku wnoszenia ich przez Zarząd, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. W przypadku wniosków wnoszonych przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza sporządza ich uzasadnienie. W przypadku wniosków zgłoszonych przez inne podmioty bez uzasadnienia, Zarząd i Rada Nadzorcza sporządzają pisemną opinię. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 33 pkt 1.

Tekst jednolity Statutu zostaje dołączony do raportu w formie załącznika.