Raport bieżący nr 20/2009

Tytuł raportu: Przekroczenie łącznej wartości umów zawartych z podmiotem zależnym progu 10% kapitałów własnych ENEA S.A.
Data: 05.03.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie) Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, iż na skutek zawarcia w dniu 4 marca 2009 r. ramowej umowy sprzedaży energii elektrycznej z podmiotem zależnym - Elektrownią Kozienice S.A. (Spółka), łączna wartość umów zawartych przez Emitenta ze Spółką w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania obowiązków informacyjnych, tj. 12 listopada 2008 r. do dnia przekazania niniejszego raportu, wyniosła ok. 988.000 tys. zł. Spośród tych umów kontraktem o największej wartości jest ww. umowa ramowa sprzedaży energii elektrycznej (Umowa). Zgodnie z postanowieniami Umowy ilość oraz jednostkowe ceny energii uzgadniane będą pomiędzy stronami Umowy na podstawie porozumień transakcyjnych dokonywanych w poszczególnych okresach handlowych. Umowa zawarta została na czas nieoznaczony. Szacunkowa wartość Umowy w okresie roku obrotowego 2009 wynosi 190.000 tys. zł netto. Orientacyjna wartość Umowy w okresie pięcioletnim, skalkulowana na podstawie przyjętego na rok 2009 szacunku obrotów odpowiada kwocie 950.000 tys. zł. Emitent zwraca jednak uwagę, iż wartość Umowy w okresie pięcioletnim może w tak długiej perspektywie czasowej ulec znacznym odchyleniom z uwagi na wahania cen energii. Umowa nie wskazuje bezpośrednio wysokości kar umownych związanych z naruszeniem warunków wynikających z Umowy, niemniej jednak wysokość kar umownych może przekroczyć co najmniej jedną z wartości wskazanych w §9 pkt 5 Rozporządzenia. Kary umowne kalkulowane będą w oparciu o wysokość różnicy pomiędzy sumaryczną ilością energii elektrycznej uzgodnioną w porozumieniach transakcyjnych na poszczególne godziny określonej doby, a ilością energii elektrycznej przyjętą do realizacji przez operatora systemu przesyłowego. Wysokość kary ustalana będzie każdorazowo w oparciu o m.in. średnioważoną cenę energii dla danej godziny w danym dniu wynikającą z podpisanych porozumień transakcyjnych, ilości godzin, dla których operator systemu przesyłowego przyjął do realizacji inną ilość energii niż określoną w porozumieniach transakcyjnych oraz cenę rozliczeniową odpowiednio zakupu lub sprzedaży na rynku bilansującym. Z zastrzeżeniem kar umownych odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ograniczona jest do bezpośrednich szkód z wyłączeniem utraconych korzyści oraz z wyłączeniem prawa dochodzenia przez stronę poszkodowaną roszczeń regresowych za szkody spowodowane klientom.

Łączna wartość umów została uznana za znaczącą ponieważ szacowana wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.