Raport bieżący nr 19/2009

Tytuł raportu: Objęcie przez ENEA S.A. udziałów w spółce Kozienice II Sp. z o.o.
Data: 03.03.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 3 marca 2009 r. Emitent, złożył oświadczenie o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Kozienice II sp. z o.o. (Spółka).

Przedmiotowe oświadczenie o objęciu dotyczy 17.200 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł za każdy udział, czyli o łącznej wartości 17.200.000 zł i stanowi wykonanie uchwały Nr 1/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 34.000.000 zł.

Nabyte udziały stanowią 52% w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i odpowiadają 52% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Przed podwyższeniem kapitału zakładowego, który wynosił 1.000.000 zł i dzielił się na 1.000 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, Emitent posiadał 30% udziałów w Spółce, pozostałe 70% udziałów należało do Elektrowni Kozienice S.A., będącej jednostką zależną od Emitenta. Po przeprowadzeniu podwyższenia kapitału zakładowego udział Elektrowni Kozienice S.A. oraz Emitenta w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników wynosił będzie po 50%.

Źródłem finansowania ww. udziałów są środki własne Emitenta. Objęte udziały mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej a ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta, odpowiada cenie nabycia.

Pomiędzy Emitentem i jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi, a spółką Kozienice II Sp. z o.o. występują powiązania wynikające z opisanej powyżej struktury właścicielskiej udziałowców Spółki.

Spółka Kozienice II Sp. z o.o. zawiązana została w dniu 8 sierpnia 2008 r. w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie dwóch dodatkowych bloków o na terenie Elektrowni Kozienice, gdzie do 2014 r. planowane jest wybudowanie nowego bloku o łącznej mocy osiągalnej około 1.000 MW, a do roku 2015 – kolejnego bloku o łącznej mocy osiągalnej około 1.000 MW. Realizacja powyższych założeń stanowić będzie wypełnienie celów emisyjnych określonych w prospekcie emisyjnym akcji serii C Emitenta.

Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości - objęte udziały stanowią ponad 20% kapitału zakładowego Spółki.