Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEA za IV kwartał 2008 r