Raport bieżący nr 17/2009

Tytuł raportu: Objęcie przez jednostkę zależną od ENEA S.A. udziałów w spółce Kozienice II Sp. z o.o.
Data: 28.02.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 lutego 2009 r. spółka Elektrownia Kozienice S.A., będąca jednostką zależną od Emitenta, złożyła oświadczenie o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Kozienice II sp. z o.o. (Spółka).

Przedmiotowe oświadczenie o objęciu dotyczy 16.800 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł za każdy udział, czyli o łącznej wartości 16.800.000 zł i stanowi wykonanie uchwały Nr 1/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 34.000.000 zł.

Nabyte udziały stanowią 48% w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i odpowiadają 48% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Przed podwyższeniem kapitału zakładowego, który wynosił 1.000.000 zł i dzielił się na 1.000 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, Elektrownia Kozienice S.A. posiadała 70% udziałów w Spółce, pozostałe 30% udziałów należało do Emitenta. Po przeprowadzeniu podwyższenia kapitału zakładowego udział Elektrowni Kozienice S.A. oraz Emitenta w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników wynosił będzie po 50%.

Źródłem finansowania ww. udziałów są środki własne Elektrowni Kozienice S.A. Objęte udziały mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej a ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Elektrowni Kozienice S.A, odpowiada cenie nabycia.

Pomiędzy Elektrownią Kozienice S.A. i jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a spółką Kozienice II Sp. z o.o. występują powiązania wynikające z opisanej powyżej struktury właścicielskiej udziałowców Spółki.

Spółka Kozienice II Sp. z o.o. zawiązana została w dniu 8 sierpnia 2008 r. w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie dwóch dodatkowych bloków o na terenie Elektrowni Kozienice, gdzie do 2014 r. planowane jest wybudowanie nowego bloku o łącznej mocy osiągalnej około 1.000 MW, a do roku 2015 – kolejnego bloku o łącznej mocy osiągalnej około 1.000 MW. Realizacja powyższych założeń stanowić będzie wypełnienie celów emisyjnych określonych w prospekcie emisyjnym akcji serii C Emitenta.

Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości - objęte udziały stanowią ponad 20% kapitału zakładowego Spółki.