Raport bieżący nr 6/2009

Tytuł raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data: 27.01.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z §39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka"), na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 29 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 lutego 2009 roku, o godzinie 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej w tym w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej spełniających warunki określone w § 22 ust 5 Statutu ENEA S.A.

8.Wolne wnioski.

9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze Spółki posiadający akcje zdematerializowane będą uprawnieni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o ile złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych tych akcjonariuszy potwierdzające własność akcji Spółki, stwierdzające liczbę zdeponowanych na ww. rachunkach akcji i nie odbiorą tych świadectw przez zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ww. akcje powinny zostać zablokowane na rachunkach papierów wartościowych do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe powinny zostać złożone w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11 (pok. 203), w godzinach 7:30-15:30, co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ostateczny termin składania świadectw depozytowych to 18 lutego 2009 r. godzina 11:00.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.