Raport bieżący nr 5/2009

Tytuł raportu: Zawiadomienie o osiągnięciu przez Vattenfall AB 18,7% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ENEA S.A.
Data: 20.01.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2009

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając zgodnie z Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Emitent informuje, że w dniu 19.01.2009 r. powziął informacje następującej treści:

"Vattenfall AB z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539, z późniejszymi zmianami) w związku z osiągnięciem 18,7 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zawiadamia co następuje:

1.data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

W dniu 13 stycznia 2009 roku Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego na posiedzeniu niejawnym zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego ENEA S.A. z kwoty 337.626.428 złotych do kwoty 441.442.578 złotych, w drodze emisji 103.816.150 akcji zwykłych na okaziciela serii "C". Po rejestracji podwyższenia wysokość kapitału zakładowego ENEA S.A. wynosi 441.442.578 złotych. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji ENEA S.A. wynosi 441.442.578.

Vattenfall AB powziął informacje o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ENEA S.A. w dniu 14 stycznia 2009 roku na podstawie raportu bieżącego ENEA S.A. nr 3/2009.

W wyniku powyższego podwyższenia Vattenfall AB z siedzibą w Sztokholmie Szwecja objął 82.395.573 akcji na okaziciela serii C.

2.liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów

Przed zmianą, o której mowa powyżej Vattenfall AB nie posiadał akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.

3.liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów

a)aktualna liczba akcji wynosi 82 395 573

b)procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. wynosi 18,7 %

c)liczba głosów z akcji wynosi 82 395 573

d)procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 18,7%

4.Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów

Vattenfall AB traktuje inwestycje w akcje ENEA S.A., jako inwestycję długoterminową i nie planuje ich zbycia w okresie 12 miesięcy od daty niniejszego zawiadomienia. Vattenfall AB rozważa udział w drugim etapie prywatyzacji ENEA S.A., co może się wiązać ze zwiększeniem posiadanego udziału w kapitale zakładowym ENEA S.A.

5.podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadający akcje spółki

Nie ma takich podmiotów

6.osoby, o których mowa w art.87 ust 1 pkt 3 lit c.

Nie dotyczy"