Raport bieżący nr 3/2009

Tytuł raportu: Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego ENEA S.A.
Data: 14.01.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie), Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 13 stycznia 2009 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu niejawnym zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 337.626.428 zł do kwoty 441.442.578 zł, w drodze emisji 103.816.150 akcji zwykłych na okaziciela serii "C". Po rejestracji podwyższenia wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi 441.442.578 zł. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 441.442.578.

Struktura kapitału zakładowego po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

• 295.987.473 akcje zwykłe na okaziciela serii "A",

• 41.638.955 akcji zwykłych imiennych serii "B", oraz

• 103.816.150 akcji zwykłych na okaziciela serii "C".

Ponadto, działając zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zmianie uległ § 6 ust. 1 statutu Emitenta:

Dotychczasowe brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 337.626.428,00 złotych (słownie: trzysta trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) złotych i dzieli się na 337.626.428 (słownie: trzysta trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

1) 295.987.473 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe imienne serii "A",

2) 41.638.955 (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii "B"."

Obecne brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 441.442.578 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 441.442.578 (słownie: czterysta czterdzieści jeden milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

1) 295.987.473 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe imienne serii "A",

2) 41.638.955 (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii "B",

3) 103.816.150 (słownie: sto trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt) akcje zwykłe na okaziciela serii "C"."