Raport bieżący nr 2/2009

Tytuł raportu: Zawarcie umowy znaczącej przez Elektrownię Kozienice S.A.
Data: 09.01.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zawarcie umowy znaczącej przez Elektrownię Kozienice S.A.Działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie) Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 stycznia 2009 r. Zarząd Elektrowni Kozienice S.A. (Spółka) - podmiot zależny Emitenta, podpisał z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. umowę ramową na dostawę węgla energetycznego w latach 2009 – 2013 (Umowa). W wykonaniu Umowy corocznie zawierane będą dodatkowe umowy roczne określające m.in. wielkość dostaw oraz ceny węgla na dany rok. Szacunkowa łączna wartość dostaw obliczona według ceny średnioważonej z 2009 roku wynosi 2.081.520.000,00 zł netto. Za niedostarczenie lub nieodebranie sumarycznej ilości węgla dla danej klasy, określonej w harmonogramie dostaw z tolerancją -10% w rozliczeniu kwartalnym, stosowane będą kary umowne w wysokości 20% wartości nie dostarczonego lub nieodebranego węgla. Ponadto kary umowne stosowane będą w przypadku przekroczenia parametrów jakościowych węgla o ustaloną wartość progową określanych szczegółowo w umowach rocznych: za obniżenie wartości opałowej w wysokości 1%, za przekroczenie zawartości popiołu 3%, za przekroczenie zawartości siarki 5% - wartości rzeczywistej danej partii węgla. Jeżeli ww. kary nie będą pokrywać poniesionej szkody strony Umowy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Każdej stronie przysługuje prawo rozwiązania umowy z rocznym okresem wypowiedzenia. Emitentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z okresem jednego miesiąca, jeżeli przez dwa kolejne miesiące średnie parametry węgla będą niższe niż kontraktowane. W takim przypadku wypowiedzenie obowiązuje tą część dostaw, która nie spełniała warunków. W przypadku nie podpisania umowy rocznej do dnia 31 stycznia kolejnego roku dostaw strony będą realizować Umowę na dotychczasowych warunkach do dnia 30 czerwca kolejnego roku, po czym ulegnie ona rozwiązaniu.

Umowa została uznana za umowę znaczącą ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Jednocześnie w dniu 8 stycznia 2009 r. w wykonaniu ww. Umowy doszło do podpisania pomiędzy Spółką, a Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. umowy rocznej na dostawę węgla energetycznego w 2009 roku (Umowa roczna). Wartość dostaw według cen deklarowanych wynosi 382.320.000,00zł netto. Umowa roczna określa szczegółowo ilość dostaw w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2009 r., parametry jakościowe surowca, cenę oraz ustalenia w zakresie transportu węgla. Umowa roczna nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia.