Raport bieżący nr 32/2008

Tytuł raportu: Nabycie aktywów o znacznej wartości przez ENEA S.A.
Data: 29.12.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (dalej: "Rozporządzenie"), Zarząd ENEA S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29 grudnia 2008 r. Emitent nabył 17.375 udziałów Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pile (dalej: "Spółka") o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, co stanowi 64,997 % kapitału zakładowego oraz reprezentuje 64,997 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Przed dokonaniem transakcji Emitent nie posiadał udziałów w Spółce. Zbywającym jest Gmina Piła reprezentowana przez Prezydenta Miasta Piła (dalej: Zbywający). Cena, za jaką Emitent nabył ww. udziały wyniosła 48.650.000,00 zł. Źródło finansowania nabycia aktywów stanowią środki własne Emitenta. Wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta odpowiada cenie nabycia. Nabycie udziałów ma charakter inwestycji długoterminowej. Nabyte aktywa finansowe stanowią powyżej 20 % kapitału zakładowego Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o z siedzibą w Pile, przez co spełniają kryterium znaczących aktywów w rozumieniu § 2 ust. 5 Rozporządzenia.

Nabycie udziałów Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o z siedzibą w Pile stanowi realizację, opisanych w prospekcie emisyjnym działań mających na celu zwiększenie kontroli kosztów związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących obowiązki w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz energii wytwarzanej w kogeneracji.