Raport bieżący nr 31/2008

Tytuł raportu: Podsumowanie transakcji stabilizacyjnych
Data: 22.12.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2008

Podsumowanie transakcji stabilizacyjnych

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 9 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, Zarząd ENEA S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w okresie od 17 listopada 2008 r. do 16 grudnia 2008 r. Credit Suisse Securities (Europe) Limited działając jako Menedżer Stabilizujący podejmował działania stabilizujące kurs praw do akcji serii C Spółki zgodnie z zasadami przedstawionymi w prospekcie emisyjnym opublikowanym w dniu 23 października 2008 r. W związku z powyższym Zarząd Spółki niniejszym przekazuje w załączeniu wykaz przeprowadzonych przez Menedżera Stabilizującego transakcji stabilizacyjnych dotyczących praw do akcji serii C.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Credit Suisse Securities (Europe) Limited jako Menedżer Stabilizujący wykonywał opcję stabilizacyjną na podstawie umowy subemisji (ang. Underwriting Agreement) zawartej pomiędzy Spółką, Menedżerem Stabilizującym, Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz Domem Maklerskim BZ WBK S.A. w dniu 22 października 2008 r. W ramach wykonania ww. opcji stabilizacyjnej, Menedżer Stabilizujący sprzedał Spółce łącznie 1.129.608 praw do akcji serii C z całkowitej maksymalnej liczby 1.557.242 praw do akcji serii C objętych tą opcją.