Raport bieżący nr 29/2008

Tytuł raportu: Nabycie aktywów o znacznej wartości przez ENEA S.A.
Data: 19.12.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (dalej: "Rozporządzenie"), Zarząd ENEA S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 18 grudnia 2008 r. Emitent nabył 6.860 akcji zwykłych imiennych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Śremie S.A. (dalej: "Spółka") o wartości nominalnej 1.000 zł każda, co stanowi 41,65 % kapitału zakładowego oraz reprezentuje 41,65 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed dokonaniem transakcji Emitent nie posiadał akcji w Spółce. Zbywającym jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa (dalej: Zbywający). Cena, za jaką Emitent nabył ww. udziały wyniosła 9.055.200 zł. Pomiędzy Emitentem, a Zbywającym zachodzi powiązanie wynikające z faktu, iż Skarb Państwa jest akcjonariuszem Emitenta. Źródło finansowania nabycia aktywów stanowią środki własne Emitenta. Wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta odpowiada cenie nabycia. Nabycie udziałów ma charakter inwestycji długoterminowej. Nabyte aktywa finansowe stanowią powyżej 20 % kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Śremie S.A., przez co spełniają kryterium znaczących aktywów w rozumieniu § 2 ust. 5 Rozporządzenia.

Nabycie akcji zwykłych imiennych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Śremie S.A. stanowi realizację, opisanych w prospekcie emisyjnym działań mających na celu zwiększenie kontroli kosztów związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących obowiązki w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz energii wytwarzanej w kogeneracji.