Raport bieżący nr 27/2008

Tytuł raportu: Nabycie akcji własnych w związku z wykonaniem opcji stabilizacyjnej
Data: 16.12.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ENEA S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 16 grudnia 2008 r. Spółka nabyła od Credit Suisse Securities (Europe) Limited (dalej "Menedżer Stabilizujący") 48.963 praw do akcji serii C o wartości nominalnej 1,0 zł każda. Jednostkowa cena nabycia praw do akcji serii C wyniosła 15,40 zł. Łączna należność z tytułu nabytych praw do akcji serii C w wysokości 754.030,20 zł została uregulowana ze środków znajdujących się na rachunku zastrzeżonym prowadzonym dla Spółki. Akcje serii C, które Spółka będzie posiadać w wyniku nabycia ww. praw do akcji serii C, odpowiadać będą 0,011% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniać będą do wykonywania takiego samego procentu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Nabycie praw do akcji serii C odbyło się na podstawie §2 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 października 2008 r., z późniejszymi zmianami, w związku z wykonaniem opcji stabilizacyjnej przyznanej Menedżerowi Stabilizującemu na mocy postanowień umowy subemisji (ang. Underwriting Agreement) zawartej pomiędzy Spółką, Menedżerem Stabilizującym, Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz Domem Maklerskim BZ WBK S.A. w dniu 22 października 2008 r. Szczegółowy opis powyższej umowy subemisji oraz opcji stabilizacyjnej został przedstawiony w prospekcie emisyjnym Spółki opublikowanym w dniu 23 października 2008 r., z późniejszymi zmianami.

Akcje serii C, które Spółka będzie posiadać w wyniku nabycia praw do akcji serii C w związku z wykonaniem opcji stabilizacyjnej, zostaną umorzone przez Spółkę zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.