Raport bieżący nr 24/2008

Tytuł raportu: Nabycie aktywów o znacznej wartości przez ENEA S.A.
Data: 12.12.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (dalej: "Rozporządzenie"), Zarząd ENEA S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 11 grudnia 2008 r. Emitent nabył 9.120 udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach (dalej: "Spółka") o wartości nominalnej 500 zł każdy, co stanowi 87,99 % kapitału zakładowego oraz głosów na zgromadzeniu wspólników tej Spółki. Przed dokonaniem transakcji Emitent nie posiadał udziałów w Spółce. Zbywającym jest Gmina Oborniki reprezentowana przez Burmistrza Gminy Oborniki. Cena, za jaką Emitent nabył ww. udziały wyniosła 11.628.000 zł. Nie zachodzą żadne powiązania pomiędzy ENEA S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ENEA S.A. a zbywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi. Źródło finansowania nabycia aktywów stanowią środki własne Emitenta. Wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta odpowiada cenie nabycia. Nabycie udziałów ma charakter inwestycji długoterminowej. Zgodnie z umową ENEA S.A. zamierza pozostać głównym, kompleksowym i strategicznym partnerem Gminy Oborniki w zakresie dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej i świadczenia usługi oświetlenia ulicznego, a także oczekuje od Gminy Oborniki współkreacji tej współpracy i pozostania przezeń w gronie udziałowców Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Obornikach. Nabyte aktywa finansowe stanowią powyżej 20 % kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., przez co spełniają kryterium znaczących aktywów w rozumieniu § 2 ust. 5 Rozporządzenia.

Nabycie udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. stanowi realizację, opisanych w prospekcie emisyjnym działań mających na celu zwiększenie kontroli kosztów związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących obowiązki w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz energii wytwarzanej w kogeneracji.