Raport bieżący nr 13/2008

Tytuł raportu: Podsumowanie oferty akcji serii C
Data: 24.11.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ENEA S.A. (dalej "Spółka") przekazuje informacje dotyczące podsumowania oferty akcji serii C przeprowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 października 2008 r. ("Oferta").

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

- Zapisy w Transzy Inwestorów Detalicznych były przyjmowane w dniach 24-31 października 2008 r.;

- Zapisy w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych były przyjmowane w dniach 5-7 listopada 2008 r.;

- Zapisy w Transzy Inwestorów Branżowych były przyjmowane w dniu 7 listopada 2008 r.

Ponadto w dniu 10 listopada 2008 r. mogły być przyjmowane ewentualne zapisy na zaproszenie Zarządu Spółki w związku z niezłożeniem lub nieopłaceniem zapisu przez podmioty uprawnione.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

- W Transzy Inwestorów Detalicznych przydział akcji serii C został dokonany w dniu 10 listopada 2008 r.;

- W Transzach Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Inwestorów Branżowych przydział akcji serii C został dokonany w dniu 12 listopada 2008 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

103.816.150 akcji serii C, w tym:

- 3.460.538 akcji serii C w Transzy Inwestorów Detalicznych;

- 17.960.039 akcji serii C w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych (6.364.577 akcji serii C w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz 11.595.462 akcji serii C w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych); oraz

- 82.395.573 akcji serii C w Transzy Inwestorów Branżowych.

4. Stopa redukcji w przypadku, gdy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Redukcja miała miejsce wyłącznie w Transzy Inwestorów Detalicznych. Stopa redukcji wyniosła 20,36%.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

104.701.002 akcji serii C, w tym:

- 4.345.390 akcji serii C w Transzy Inwestorów Detalicznych;

- 17.960.039 akcji serii C w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych (6.364.577 akcji serii C w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz 11.595.462 akcji serii C w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych); oraz

- 82.395.573 akcji serii C w Transzy Inwestorów Branżowych.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

103.816.150 akcji serii C, w tym:

- 3.460.538 akcji serii C w Transzy Inwestorów Detalicznych;

- 17.960.039 akcji serii C w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych (6.364.577 akcji serii C w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz 11.595.462 akcji serii C w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych); oraz

- 82.395.573 akcji serii C w Transzy Inwestorów Branżowych.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

W Transzy Inwestorów Branżowych cena emisyjna za 1 akcję serii C wyniosła 20,14 PLN;

W Transzy Inwestorów Detalicznych oraz w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych cena emisyjna za 1 akcję serii C wyniosła 15,40 PLN (23,5% dyskonto w stosunku do ceny emisyjnej w Transzy Inwestorów Branżowych).

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:

- 2.970 osób w Transzy Inwestorów Detalicznych;

- 125 osób w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych (120 osób w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz 5 osób w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych); oraz

- 1 osoba w Transzy Inwestorów Branżowych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

- 2.970 osób w Transzy Inwestorów Detalicznych;

- 125 osób w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych (120 osób w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz 5 osób w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych); oraz

- 1 osoba w Transzy Inwestorów Branżowych.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Subemitenci, tj. Credit Suisse Securities (Europe) Limited oraz Bank Zachodni WBK S.A., nie objęli żadnych akcji serii C w ramach wykonywania umowy o subemisję zawartej ze Spółką.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

1.989.323.726,02 PLN

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

53,30 mln PLN, w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty:

0,04 mln PLN;

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich:

Credit Suisse Securities (Europe) Limited – 26,18 mln PLN; Dom Maklerski BZ WBK S.A. – 8,73 mln PLN;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:

9,99 mln PLN;

d) promocji oferty:

8,36 mln PLN;

wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Poniesione przez Spółkę koszty emisji pomniejszą kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

0,51 PLN.

Informacje na temat łącznych kosztów emisji oraz średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją podajemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia niezbędna będzie korekta tych danych, poinformujemy o tym odrębnym raportem bieżącym.