Raport bieżący nr 8/2008

Tytuł raportu: Zarejestrowanie Spółki PWE Gubin w rejestrze przedsiębiorców KRS
Data: 17.11.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 17 listopada 2008 r., powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienia o zarejestrowaniu spółki PWE Gubin Sp. z o.o. z siedzibą w Sękowicach (PWE Gubin). Rejestracja PWE Gubin nastąpiła z dniem13 listopada 2008 r.

Utworzenie PWE Gubin stanowi realizację strategii integracji pionowej Emitenta, która została opisana w prospekcie emisyjnym akcji serii C. Celem działania nowoutworzonej spółki będzie poszukiwanie złóż węgla brunatnego na terenie gmin Gubin i Brody położonych w bliskim sąsiedztwie granicy polsko-niemieckiej, a w dalszej kolejności budowa kopalni odkrywkowej oraz elektrowni.

Wysokość kapitału zakładowego PWE Gubin wynosi 1.000.000,00 zł., przy czym Emitent objął 500 udziałów o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł stanowiących 50% kapitału zakładowego i dających 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Przedmiotowe udziały zostały objęte za cenę nominalną. Wartość ewidencyjna objętych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 500.000,00 zł. Drugim udziałowcem utworzonej spółki jest Kopalnia Węgla Brunatnego KONIN S.A. z siedzibą w Kleczewie posiadająca pozostałe 500 udziałów o łącznej wartości 500.000,00zł stanowiących 50% kapitału zakładowego i dających 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Udziały objęte przez Emitenta stanowią ponad 20% kapitału zakładowego PWE Gubin, przez co spełniają kryterium aktywów o znacznej wartości, określone w §2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.